Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.gaminabytek.cz
Součástí obchodních podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů viz níže.1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Prodávající nabízí možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
Prodávající se zavazuje se, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou vzniku platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy (dle Občanského, popř.Obchodního Zákoníku), která bude formálně potvrzena prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy nebo dohodnuté ceny předem kupujícím.
V případě, že by v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje také v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem, o odeslání bude kupující taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností bude kupující samozřejmě kontaktován.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem i bez udání důvodu. Postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a na zboží,které nebylo v době objednávky skladem a bylo objednáno speciálně pro kupujícího.

5) PŘEPRAVNÉ

Cena dopravného v závislosti na rozměrech a hmotnosti. Cena dopravy uvedena v nákupním košíku podle objednávaného zboží
Pokud má zásilka rozměry větší nebo nemá pravoúhlý tvar, cena přepravného bude stanovena individuálně dle ceníku přepravce. V tomto případě bude o ceně kupující informován, a až po jeho zpětném potvrzení bude objednávka přijata a vyřízena.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 7-28 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Po telefonické dohodě je v některých případěch bude možné nepoužité a nepoškozené zboží vyměněno za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční list zašle kupující s kopií faktury zpět k potvrzení po řádném převzetí,popř.vyzkoušení výrobku, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne doručení zboží.
Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:

1) kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
2) zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
3) v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
4) reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.
Smluvní pokuta:
Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.
Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.

11) Kontrola zboží při odběru!

Při převzetí zásilky je důležité si dobře zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození zásilku nepřebírat a sepsat protokol o poškození. Na pozdější reklamace nebude brát přepravce ani prodejce zřetel.

12) Doprava

Doprava je prováděna přepravní službou TOPTRANS na náklady zákazníka.13) Vrácení zboží bez udání důvodů

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii,

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Miloš Coufal, IČ: 11009136, místem podnikání: Ždírec nad Doubravou, Benátky 71, PSČ: 582 63 (dále jen „já“ či „správce“), jako správce osobních údajů, Vás, jako uživatele webových stránek www.gaminabytek.cz, informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Prohlašuji, že veškeré osobní údaje mých zákazníků, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Bezpečí osobních údajů zákazníků je pro mne prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuji o tom:

 • Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a budu zpracovávat;

 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;

 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a

 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

I. Zpracovávané osobní údaje

Na webových stránkách www.gaminabytek.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Rozhodne-li se mě jako zákazník kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek www.gaminabytek.cz , prostřednictvím sekce „E-shop – nákupní košík“, budete v rámci procesu uzavření objednávky požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě; následně při uzavření smluvního vztahu pak můžete být požádáni o další doplňující údaje. Těmito údaji budou zejména:

 1. Jméno a Příjmení; příp. Obchodní firma;

 2. Adresa pro doručování

 3. E-mail a Telefonní číslo

 4. Platební údaje

 

 

II. Účel zpracování osobních údajů:

Já, jako prodejce a jako správce Vašich osobních údajů zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi jako můj smluvní partner (kupující) poskytnete, a to na základě zákonné licence v souladu s čl. 6. odst. 1, písm. b), c), a f) GDPR.

Osobní údaje vyžaduji v rámci procesu tvoření objednávky mých služeb a při realizaci vlastní smlouvy a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:

1. abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jsme mne požádali ve Vaší zprávě (tj. doplňující informace k mnou nabízenému zboží či jeho ceně) - čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR;

2. pro účely realizace smlouvy mezi mnou a Vámi (tj. uzavření a plnění vlastní smlouvy o koupi zboží) - čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR;

3. pro plnění právní povinnosti, která se na mě jako na správce osobních údajů vztahuje (zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady) - čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR;

4. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu (např. případné reklamační řízení aj.) - čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR.

 

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na mě jako na správce vztahuje, jakož pro účely mých oprávněných zájmů, je mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

 

V případě, že by v budoucnu došlo i ke zpracování jiných osobních údajů, budou tyto zpracovávány pouze v případě udělení vašeho informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., odst. 1 písm. a) GDPR.

 

III. Kdo má k  osobním údajům zákazníka přístup

S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat pouze já osobně, tedy Miloš Coufal, IČ: 11009136, místem podnikání: Ždírec nad Doubravou, Benátky 71, PSČ: 582 73.

Vaše osobní údaje nebudou primárně nikomu předávány.

Výjimečně se může stát, že k předání osobních údajů může dojít na subjekt zajišťující externě určité služby – např. dopravce, poskytovatel bankovních služeb, externí subjekt zajišťující správu IT či účetnictví apod.

Ujišťuji Vás však, že si takovéto dodavatele pečlivě vybírám, a já ani moji subdodavatelé Vaše osobní údaje neprodáváme, nepředáváme ani nesdělujeme třetím osobám, ledaže abyste s tím jako subjekt údajů výslovně vyslovili souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem, jakožto správce, povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte jako můj zákazník následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 2. právo na opravu;

 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 4. právo na omezení zpracování údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování;

 6. právo na přenositelnost údajů; a

 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete písemně na kontaktních údajích mojí provozovny nebo na e-mailové adrese: milos.coufal@tiscali.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat stížnost (dle bodu 7.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsem povinen vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

V Benátkách, dne 25. 5. 2018

Miloš Coufal


Údaje o provozovateli:

Miloš Coufal

Benátky 71
582 63 Ždírec nad Doubravou

nabytek-coufal.cz
matracezdravotni.cz


TEL.: 
+420 602 477 835
Email: milos.coufal@tiscali.cz

 

IČO: 11009136
DIČ: CZ461019039

 

Informace k zaplacení na účet:

číslo účtu: 19-5324990277/0100